Zofia Florczak i jej spuścizna w zbiorach specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Słowa kluczowe: Zofia Florczak, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, kobiety, harcerstwo, spuścizna rękopiśmienna

Abstrakt

The article aims to commemorate Zofia Florczak (1912-1996), a teacher with a Ph.D. in Polish philology, a scoutmaster, the last chief of the Polish Scouting Association for Girls before it was taken over and dissolved by the communist authorities. In 1954 she started working at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, the Laboratory of Theoretical Poetics and Literary Language. She is the author of studies of the history of female scouting, researcher of the history of linguistics, and the author of valuable works in this field. The aim of the paper is also to present the legacy of Z. Florczak, preserved in the special collection of the Alfons Parczewski Pedagogical Library in Kalisz. Her heritage consists of workshop materials, notes, typescripts of her works, correspondence, as well as other materials related to her interests and scientific activity.

Bibliografia

Archiwalia

Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, T. 700/WSK

PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Spuścizna Zofii Florczak w zbiorach Książnicy (wykaz)

– Poezje / Krystyna Krahelska. - Pol. XX w. Rps Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 170. Sygnatura: R 68Wiersze / Krystyna Krahelska. - Pol. II poł. XX w. Masz. 29,5x21. cm. K. IV + 86; V+70+VI+70; V+86; V+86. Sygnatura: R 67/1-4, R 68, R 69.

– Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku [maszynopis pracy doktorskiej oraz materiały pomocnicze] / Zofia Florczak. - Pol. 1964. Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. V + 208+217+141. Sygnatura: R 70/1-3.

– Drukarnie w Polsce (ankiety) / Zofia Florczak. - Pol. Lata 60 XX w. Rps,masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 176. Sygnatura: R 71.

– Harcerki w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945. / Zofia Florczak. - Pol. ok. 1980. Masz. 29,5x21 cm i mniej. K. 157; 134; 229; 475; 294. Sygnatura: R 72/1-5.

– Materiały pomocnicze dotyczące harcerstwa w Polsce i na świecie / Zofia Florczak. - Pol. XX w. Rps,masz., druk. 29,5x21 cm i mniej. Listy, książki, fotografie K. 103; 128; 184; 79; 115; 110; 42; 125; V + 74. Sygnatura: R 73/1-11.

Opracowania

• Danielak Z., O wydanych przez PIW wierszach Krystyny Krahelskiej, „Tygodnik Powszechny” 1978, nr 41, s. 5.

• Dobrzyńska T., Zofia Florczak (14 sierpnia 1912 – 5 grudnia 1996), „Pamiętnik Literacki” 1998, nr 2, s. 231.

• Druhna Zofia. Wspomnienie o harcmistrzyni Zofii Florczak, ostatniej Naczelniczce Harcerek dawnego ZHP, materiały zebrała U. Kret, oprac. M. Jędrzejewska, Warszawa 1998.

• Florczak Z., Krassowska-Olszańska A., Olga Małkowska: życie i działalność, Warszawa 1998.

• Florczak Z., Buluba. Opowieść o wiosce trędowatych w Ugandzie, Poznań 1994.

• Florczak Z., Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, lekarzu trędowatych w Ugandzie, Oborniki Wielkopolskie 1993.

• Florczak Z., Libri Polonici. A special collection in the Bodleian Library, „Bodleian Library Record” 1992, t. 14, nr 3, s. 207-227.

• Florczak Z., Krystyna Krahelska. Wspomnienie ulotne, „Tygodnik Powszechny” 1976, nr 31, s. 8.

• Florczak Z., Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa, Wrocław 1967.

• Gehlis N., Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta, „Annales Missiologici Posnanienses” 2015, t. 20, s. 45-52.

• Harcerki 1939-1945, [oprac. Z. Florczak i in.], pod red. M. Straszewskiej, Warszawa 1973; wyd. 2 popr. i uzup., pod red. K. Wyczańskiej, Warszawa 1983.

• Harcerki 1939-1945. Relacje – pamiętniki, wybór i oprac. K. Sroczyńskiej-Wyczańskiej i in., Warszawa 1985.

• Inwentarz zbioru spuścizn prywatnych, Muzeum Harcerstwa, [online] https://muzeumharcerstwa.pl/images/files/PrzewodnikPoZbiorze1939_1945/InwentarzZbioruSpusciznPrywatnych.pdf [dostęp 25.07.2019].

• Krahelska K., Nie przyjdę o zmierzchu. Wiersze wybrane, Warszawa 2018.

• Krahelska K., Smutna rzeka…, Londyn 1964.

• Krahelska K., Wiersze, Warszawa 1978.

• Ludzie Oświecenia o języku i stylu. T. 1, oprac. Z. Florczak i L. Pszczołowska, pod red. M.R. Mayenowej, Warszawa 1958.

• Mroziński J., Dzieła wszystkie, do druku przygotowała Z. Florczak, Wrocław 1986-1987.

• Mroziński J., Pierwsze zasady grammatyki języka polskiego, Warszawa 1822.

• Polonica from the Bodleian's pre-1920 catalogue, [oprac. M. Sidor, P. Szymor], Oxford 1993.

• Radziejowska-Hilchen A., Wspomnienie o dr Zdzisławie Brzozowskiej (w trzecią rocznicę śmierci). Z żałobnej karty, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 1, s. 137-139.

• Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1, Wrocław 1966.

• Supruniuk A., Polonica from the Bodleian's pre-1920 catalogue. [Oprac. Małgorzata Sidor, Piotr Szymor]. Oxford: Bodleian Library, 1993, 2 IV, 277 s. (brak recenzentów, opiekę naukową nad książką sprawował Jan Pirożyński, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, [recenzja], „Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty” 1998, z. 1, s. 227-229.

• Tazbir J., Florczak Zofia Irena (1912-1996), [w:] Harcerski słownik biograficzny. T. 2, pod red. J. Wojtyczy, Warszawa 2008.

Opublikowane
2020-07-06
Dział
Artykuły