Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” źródłem do badań życia kulturalnego na Górnym Śląsku

Słowa kluczowe: „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, czasopisma w okresie II Rzeczpospolitej, życie kulturalne na Górnym Śląsku.

Abstrakt

“The Annals of the Society of Friends of Science in Silesia” appeared in the years 1929-1938, as the journal of Society of Friends of Science in Silesia, established in 1920 in Katowice. The purpose of journal was to conduct scientific research on the history and present of Silesia. In the six volumes of the periodical, thanks to authors such as: Wacław Olszewicz, Konstanty Prus and Emil Szramek, scientific, educational, social and economic activity of this region was documented. The content analysis of individual volumes has shown that “The Annals of the Society of Friends of Science in Silesia” are an irreplaceable source of knowledge about the development of scientific and cultural life and its initiators in Upper Silesia during the Second Polish Republic. Therefore, they contribute significantly to the research on the nation’s cultural heritage.

 

Bibliografia

• Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w 1598 z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego, wyd., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył M. Wojtas, Katowice 1938, Fontes – Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, 3.

• Bednorz H., Bańka J., Życie i działalność ks. Emila Szramka 1887-1942, Katowice 1966.

• Brożek L., Recenzje: Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Zaranie Śląskie” 1931, R. 7, z. 2, s. 123-127.

• Brożek L., Michejda O., Powojenna prasa polska na Śląsku Cieszyńskim, RTPNŚ 1934, R. 4, s. 217-230.

• Bujak F., W sprawie organizacji studiów historycznych w Towarzystwie Przyjaciół Nauk na Śląsku, RTPNŚ ” 1930, R. 2, s. 63-67.

• Danysz-Fleszarowa R., Współczesne badania geologiczne na Górnym Śląsku, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 356-368.

• Dobrowolski T., Dr. Jerzy Dobrzycki, Kościoły drewniane na Górnym Śląsku, Kraków 1926, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 230-235.

• Dobrowolski T., Działalność Muzeum Śląskiego w Katowicach, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 170- 208.

• Dobrowolski T., Oddział sztuki i Muzeum Śląskiego w Katowicach, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 90-109.

• Dobrowolski T., Prace naukowe poświęcone sztuce śląskiej, RTPNŚ 1934, R. 4, s. 293- 299.

• Dobrowolski T., Szramek E., Obraz Matki Bożej w Opolu oraz podobne mu gotyckie wizerunki Madonny z Dzieciątkiem, RTPNŚ 1938, R. 6, s. 203-222.

• Duchowieństwo śląskie XIII w. w walce o jedność państwową z Polską, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 162-184.

• Dziwoki J., Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku. Kroniki śląskiego życia umysłowego, [w:] Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce, red. nauk. A. Barciak, Katowice 2012, s. 232-242.

• Fazan M., Emil Szramek - organizator życia naukowego na Śląsku w okresie międzywojennym, [w:] Kronika Katowic, Katowice, t. 4, 1993, s. 57-73.

• Ga[wlina J.], Śp. ks. biskup dr. Arkadiusz Lisiecki, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 292-298.

• Gawlina J., Zasługi Ślązaków około starej Polski, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 160-167.

• Gładysz M., Polskie czasopisma dla dzieci i młodzieży na Śląsku, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 303-321.

• Grim E., Ks. Józef Londzin (8.II 1862-21.IV 1929). (Szkic biograficzny), RTPNŚ 1930, R. 2, s. 68-95.

• Heska-Kwaśniewicz K., Ks. dr E. Szramek – życie i działalność (zarys), [w:] Ks. dr Emil Szramek. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne, red. J. Malicki i J. Śliwiok, Katowice 1994, s. 9-14.

• Historia residentiae et templi Societatis Jesu Piekarii (1678-1716), Katowice 1932, Fontes – Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, 1.

• Hulok H., Antoni Sieroń (1866-1936), RTPNŚ 1938, R. 6, s. 333-335.

• Jabłońska W., Biblioteka Polska w Rumunii jej wpływ na powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, „Roczniki Biblioteczne” 1960, R. 4, s. 477-520.

• Janota W., Górnośląskie Towarzystwo Literackie (1892-1920), Katowice 2002.

• Kobyliński S., Wspomnienie pośmiertne. Dr med. Bogusław Parczewski, RTPNŚ 1936, R. 5, s. 325-328.

• Koziołek A., Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii ziemi gliwickiej, Katowice 1937, Monografie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, 4.

• Księga protokołów konwentów pastorskich ziemi pszczyńskiej (1588-1628), oprac. J. Bań¬ka, Katowice 1938, Fontes – Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, 4.

• Kuczka P., Ś.p. Wiktoria z Żabińskich Niegolewska, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 261-263.

• Kudera J., Ludwik Musioł, Materiały do Dziejów Wielkich Katowic (1299-1799) z 5 planami i 13 rycinami. Katowice 1936, wydawnictwo Instytutu Śląskiego, stronic 220, RTPNŚ 1938, R. 6, s. 427-428.

• Londzin J., Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 19-35.

• Lutman R., „Der Oberschlesier”. Monatschrift fuer das heimatliche Kulturleben 1928, 1929, 1930 (I-V) hrsg. von Karl Sczodrok-Colonnowska, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 378- 380.

• Lutman R., Biblioteka Sejmu Śląskiego w Katowicach, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 209-213.

• Lutman R., Regionalna Polska literatura historyczna na Górnym Śląsku, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 208-221.

• Łuka J., Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 1-18.

• Musioł L., Herman Mojmir, Słownik niemieckiej gwary Wilamowic […], RTPNŚ 1938, R. 6, s. 360-361.

• Musioł L., K. Prus, Z przeszłości miasta Mikołowa i jego okolicy. Mikołów – 1932 […], RTPNŚ 1936, R. 5, s. 365-366.

• Musioł L., Pszczyna. Monografia historyczna. Katowice 1936, Monografie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, 3.

• Myszor J., Dlaczego zginął ks. Emil Szramek, [w:] Victor-quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1887-1942), pr. zb. pod red. E. Szczotoka i A. Liskowackiej, Katowice 1996, s. 59-68.

• Myszor J., Ks. Emil Szramek-kapłan diecezji wrocławskiej (1911-1922), „Ziemia Śląska” 2001, R. 5, s.73-80.

• Myszor J., Sługa Boży ks. Emil Szramek – proces beatyfikacyjny Męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi. Edycja tekstów źródłowych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1997, t. 30, s. 249-271.

• Myszor J., Sługa Boży ks. Emil Szramek (1887-1942), [w:] Męczennicy za wiarę 1939- 1945, red. W. M. Moroz, A. Datko, Warszawa 1996, s. 95-100.

• Nowe oblicza bł. Emila Szramka, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Myszora, Kato¬wice 2003.

• Ogrodziński W., Antoni Bednarski, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 384-385.

• Ogrodziński W., Henryk Barycz, Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV-XVIII w. Katowice (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego) 1935 […], RTPNŚ 1938, R. 6, s. 423-424.

• Ogrodziński W., Ks. dr Jan Chrząszcz, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 258-261.

• Ogrodziński W., Ks. Franciszek Ziegler, RTPNŚ 1934, R. 4, s. 250-254.

• Ogrodziński W., Ks. proboszcz Józef Gregor, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 254-258.

• Ogrodziński W., Ks. Wiktor Loss, RTPNŚ 1934, R. 4, s. 241-248.

• Ogrodziński W., Listy Józefa Lompy do J.I. Kraszewskiego z lat 1860-1862 wydał i wstępem poprzedził Kazimierz Dobrowolski, Katowice 1931 […], RTPNŚ 1931, R. 3, s. 413-414.

• Ogrodziński W., O. Euzebiusz Franc. Stateczny przedstawiciel „Młodej Polski” w prozie Górnośląskiej, RTPNŚ 1938, R. 6, s. 7-202.

• Olszewicz W., Stanisław Bełza, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 332-336.

• Olszewicz W., Stanisław Janicki, Budżet śląski na rok 1928/29. Katowice 1928 […], RTPNŚ 1929, R. 1, s. 244-245.

• Olszewicz W., Zaranie Śląskie. Kwartalnik. Cieszyn, Rocznik VI (1930) […], RTPNŚ 1931, R. 3, s. 411-413.

• Olszewicz W., Śląsk i Bałtyk, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 110-124.

• Ostaszewska D., Wkład księdza Emila Szramka w rozwój stylu prozy naukowej na Śląsku w latach 1922-1939, [w:] Książka Polska na Śląsku 1922-1945. Zarys problematyki, pod red. M. Pawłowiczowej, Katowice 1994, s. 136-143.

• Pampuch P., Usamowolnienie i uwłaszczenie polskich chłopów górnośląskich, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 36-57.

• Parczewski B., Kobyliński S., Kazimierz Czapla. Wiązanka wspomnień zebrana przez […], RTPNŚ 1931, R. 3, s. 369-374.

• Popiołek F., Bobek Paweł, Przegląd dziejów chłopa polskiego, część I i II [….], RTPNŚ 1934, R. 4, s. 315-317.

• Popiołek F., Kamienica Demlowska, siedziba Muzeum Miejskiego w Cieszynie, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 348-350.

• Popiołek F., Materiały do historii Śląska w zbiorach cieszyńskich, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 343-347.

• Popiołek F., Zbiory cieszyńskie, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 214-225.

• Powiat świętochłowicki. Monografia, oprac. przez komitet red. pod przewod. starosty świętochłowickiego T. Szalińskiego, Katowice 1931, Monografie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, 1.

• Prus K., Księga Pamiątkowa prywatnego z prawem publiczności polskiego gimnazjum realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, wydana z okazji 25-lecia istnienia zakładu. Orłowa 1934 […], RTPNŚ 1934, R. 4, s. 313.

• Prus K., Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932, Monografie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, 2.

• Pyka H., Mecenat artystyczny Księdza Emila Szramka w Parafii Mariackiej w Katowicach, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1992-1993, t. 25-26, s. 307-316.

• Reiter J., Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. Św. Jacka, Opole 1968.

• Ręgorowicz L.R., Ludwik Musioł, Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim. Katowice 1933 […], RTPNŚ 1936, R. 5, s. 373-375.

• Sahanek W., Spór o dobra cieszyńskie, RTPNŚ 1931, R. 3, s. 168-254.

• Sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku za rok 1929, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 415-418.

• Staropolskie teksty z protokolarza miasta Woźniki w województwie śląskim 1521-1750, wyd. i wstępem opatrzył L. Musioł, Katowice 1936, Fontes – Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, 2.

• Statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, RTPNŚ 1938, R. 6, s. 510-516.

• Szanecka A., Pasje turystyczne ks. Emila Szramka, „Wiadomości Archidiecezjalne” 1996, nr 8, s. 382-384.

• Szramek E., Dr med. Józef Rostek. Życiorys a zarazem przyczynek dziejów narodowego odrodzenia Śląska, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 142-169.

• Szramek E., Ks. Aleksander Skowroński. Obraz życia i pracy na tle problematyki kresów zachodnich, RTPNŚ 1936, R. 5, s. 7-214.

• Szramek E., Ks. Jan Kapica. Życiorys a zarazem fragment historii Górnego Śląska, RTP¬NŚ 1931, R. 3, s. 1-86.

• Szramek E., Ks. Norbert Bonczyk. Homer górnośląski i poeta walki kulturalnej. Studium historyczno-literackie, w 50 lat po pierwszym wydaniu „Starego Kościoła Miechowskiego”, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 1-62.

• Szramek E., O potrzebie łączności pracy naukowej na obu Śląskach, polskim i niemieckim, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 227-229.

• Szramek E., Organiczny związek urzędów szkolnych z kościelnymi w historycznym rozwoju na Śląsku, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 58-68.

• Szramek E., Polski Słownik Biograficzny. Tom I (Abakanowicz – Beynart), Kraków 1935. Tom II (Beyzym – Brownsdorf), Kraków 1936. Tom III (Brożek Jan – Chwalciszewski Franciszek) […], RTPNŚ 1938, R. 6, s. 355-356.

• Szramek E., Szczegółowy (częściowy) wykaz dziesięcin archidiakona opolskiego z roku 1464, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 271-278.

• Szramek E., Ś. P. Adam Napieralski, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 299-331.

• Szramek E.,: Śląsk jako problem socjologiczny, RTPNŚ 1934, R. 4, s. 22-95.

• Szramek E.,Ks. Franciszek Ziegler, RTPNŚ 1934, R. 4, s. 250-254.

• Tałuć K., Ks. dr Emil Szramek jako redaktor i autor prac publikowanych na łamach „Głosów znad Odry” i „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, „Annales Silesiae” 1998, t. 28, s. 43-58.

• Tofilska J., Parafia Mariacka w Katowicach. Historia jak witraż, Katowice 2010.

• Walis S., O tańcach górnośląskich, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 185-198.

• Warcholik S., Duchowieństwo śląskie XIII w. w walce o jedność państwową z Polską, RTPNŚ 1929, R. 1, s. 162-184.

• Warcholik S., Polityka śląska Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1339, RTPNŚ 1930, R. 2, s. 96-118.

• Wędrynia. Jedna ze wsi beskidzkich w pow. cieszyńskim. Jej dzieje i źródła historyczne z Archiwum Zamkowego w Cieszynie, wyd. i wstępem opatrzył F. Popiołek, Katowice 1938, Fontes – Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, 5.

• Wieczory Dyskusyjne Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, RTPNŚ 1936, R. 5, s. 300- 324.

• Wieczory Dyskusyjne Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, RTPNŚ 1938, R. 6, s. 305- 328.

• Wolny K., Śp. Stanisław Kobyliński, RTPNŚ 1938, R. 6, s. 329-333.

• [Wstęp], RTPNŚ 1929, R. 1, s. [5].

• [Wstęp], RTPNŚ 1931, R. 3, s. [5-6].

• [Wstęp], RTPNŚ 1938, R. 6, s. [5-6].

• Z umysłowego życia Śląska, RTPNŚ” 1929, R. 1, s. 264-295.

• Żółtaszek J., Dzikie kopalnictwo węgla na Górnym Śląsku, RTPNŚ 1936, R. 5, s. 282-299.

Opublikowane
2020-04-19