Translations of books for children and young adults in Poland 1918-1939 (a research reconnaissance)

Słowa kluczowe: translations, literature for children and young adults, Poland, 1918-1939

Abstrakt

Based on the bibliography method (mainly Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939. Literatura polska i przekłady, by B. Krassowska i A. Grefkowicz, Warszawa, 1995), the article presents the extent of foreign literature for young people translated into Polish, edited in Poland in 1918-1939. The most popular languages, literary genres, bestseller authors and titles, the intensity of publishing in periods, the biggest publishers, and the most popular series are analyzed. Besides classics, many foreign light titles were published, because of the lack of such literature in the Polish book market. They were attacked by literary critics and educators, but very widely-read in fact. The abundance and variety of foreign literature for children and young adults in 1918-1939 are emphasized. Language mosaic and author-subject diversity of these books had never been repeated after World War II, mainly due to political reasons.

 

Bibliografia

• Andrzejewska J., Badania czytelnictwa w Polsce do 1939 r., “Studia o Książce” 1986, vol. 16, pp. 73-139.

• Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1987.

• Brzozowska S., Andersen w Polsce. Historia recepcji wydawniczej, Wrocław 1970.

• Budrewicz Z., Ekodyskurs wychowawczy w międzywojennej literaturze dla dzieci i młodzieży, [in:] O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, edited by T. Wilkoń, Katowice 2017, pp. 661-678.

• Dębicki Z., Książka i człowiek, 2nd edition, Kraków 1923.

• Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Bojda W., Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Piotrków Trybunalski 2007.

• Hadaczek B., Wychowanie przez literaturę w Polsce międzywojennej (związki literatury dla dzieci z pedagogiką), Warszawa-Poznań 1973.

• Kieniewicz T., Recepcja literatury amerykańskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 1977.

• Korczak J., Gazetka – kino – książka, “Świat Książki” 1929, no 4-5, p. 5.

• Krajewska A.M., Trzy legendy. Walka o niepodległość i granice w polskiej międzywojen¬nej literaturze młodzieżowej, Warszawa 2009.

• Krassowska B, Grefkowicz A., Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939: literatura polska i przekłady, Warszawa, 1995.

• Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

• Michalska I., Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 2011.

• Kuchta J., Książka zakazana jako przedmiot zainteresowań młodzieży w okresie dojrzewania, Warszawa 1934.

• Nikliborc A., Od baśni do prawdy. Szkice dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1981.

• Nosek A., Wzory i antywzory postaw oraz zachowań czytelniczych młodego odbiorcy w świetle wybranych polskich poradników z okresu międzywojennego, [in:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, edited by A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak, Wrocław 2011, pp. 309-321.

• Nosek A., Zalecenia dotyczące czytania książek beletrystycznych w polskich poradnikach czytelniczych z międzywojnia, “Linguodidactica” 2012, vol. 16, pp. 157-167.

• Paprocka N., Rynkowe przygody Małego Księcia, czyli o przyczynach powstania dwunastu przekładów utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, “Filoteknos. Literatura dziecięca – Mediacja Kulturowa – Antropologia Dzieciństwa” 2010, no 1, pp. 146-158.

• Paprocka N., Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918-2014), Kraków 2018.

• Plis J., “Pod Znakiem Maryi”. Miesięcznik Związku Sodalicji Mariańskich Młodzieży Szkół Średnich w Polsce (1920-1939), [in:] O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, edited by T. Wilkoń, Katowice 2017, pp. 757- 770.

• Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, edited by B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002.

• Repucho E., Książka dla dzieci w służbie estetyki druku. Publikacje dwudziestolecia międzywojennego, “Bibliotheca Nostra” 2016, no 1 (43), pp. 51-65.

• “Ruch Wydawniczy w Liczbach [2016 Książki] 2017, vol. 63, [online] http://ksiegarnia. bn.org.pl/pdf/Ruch%20wydawniczy%20w%20liczbach%20tom%2063.pdf [retrieved at 20.03.2018].

• Słownik literatury polskiej XX wieku, edited by A. Brudzka et al., Wrocław 1992.

• Socha I., Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wychowanie literackie (1918- 1939), Katowice 1990.

• Staniów B., Czytelnictwo książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce do 1989 roku (w świetle badań), “Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2016, no 1, pp. 105-126.

• Staniów B., Grimm’s Fairy Tales in Poland: the analysis of publishing production in the years 1895-2011, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2014, [no] 12, pp. 5-18.

• Staniów B., Książka amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944-1989. Produkcja i recepcja, Wrocław 1996.

• Staniów B., Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym oraz wydania polskich książek za granicą w latach 1990-2014, [in:] Literatura dla dzieci i młodzieży. Vol. 5, edited by K. Tałuć, Katowice 2017, p. 333-359.

• Staniów B., Przekłady z literatur obcych w latach 1945-1989, [in:] Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3, edited by K. Heska-Kwaśniewicz and K. Tałuć, Katowice 2013, pp. 149-165.

• Staniów B., Serie książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w Polsce międzywojennej jako źródło informacji o świecie, nauce i człowieku (na wybranych przykładach), [in:] Przestrzeń informacyjna książki, edited by J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz, with cooperation of R. Kępa, M. Przybysz-Stawska, Łódź 2009, pp. 339-353.

• Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy, gatunki, konteksty), Wrocław 2000.

• Woźniak M., Biernacka-Licznar K., Staniów B., Przekłady w systemie małych literatur: o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży, edited by M. Woźniak, Toruń 2014.

Opublikowane
2020-04-19
Dział
Książka i ruch wydawniczy