Henryk Kołodziejski – director of the Sejm library (1919-1939)

  • Elżbieta Pieróg Sejm Library, Warszawa, Poland
Słowa kluczowe: Kołodziejski Henryk, Polish Sejm 1919-1939, parliamentary library, freemasonery.

Abstrakt

Henryk Kołodziejski (1884-1953), creator and long-term director of the Sejm library in the interwar period, was known for his socialist passion and involvement in the cooperative movement. He also played a quite significant but implicit role on the political scene, participating in informal negotiations or other meetings on matters of the highest state rank. In the article, I try to show how his person influenced the functioning of the parliamentary library and its position in the structure of the Sejm Bureau. I also ask whether there was a connection between the strong position of the library and the lack of a legal office in the pre-war Polish Sejm. I show the change in the action strategy of H. Kołodziejski after the war. I present his activity on the basis of parliamentary documentation.

 

Bibliografia

References

Legislation

• Rozporządzenie Rady Ministrów o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych, Dz.U. 1924, no 64, item 631.

• Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 29 września 1931 r. Statut organizacyjny Biura Sejmu Rzeczypospolitej, M.P. 1931, no 234, item 318.

• Zarządzenie Marszałka Senatu z dnia 29 września 1931 r. Statut organizacyjny Biura Senatu Rzeczypospolitej, M.P. 1931, no 234, item 319.

Parlamentary documents

Sejm documents

• Skorowidz druków sejmowych od nru 1 do nru 800, Sejm Ustawodawczy RP, druk 1508, [luty 1920].

• Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzu budżetowym Sejmu i Senatu na rok bu¬dżetowy 1928/1929, Sejm RP, okres II, druk 80, cz. 2, maj 1928.

• Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzach budżetowych Sejmu i Senatu na rok budżetowy 1930/31, Sejm RP, okres II, druk 700, cz. 2a i 2b, styczeń 1930.

• Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzach budżetowych Sejmu i Senatu na rok budżetowy 1936/1937, Sejm RP, kadencja IV, druk 55, cz. 2a i 2b, luty 1936.

• Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzach budżetowych Sejmu i Senatu na rok budżetowy 1937/1938, Sejm RP, kadencja IV, druk 300, cz. 2a i 2b, luty 1937.

• Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzach budżetowych Sejmu i Senatu na rok budżetowy 1938/1939, Sejm RP, kadencja IV, druk 700, cz. 2a i 2b, luty 1938.

• Sprawozdanie Komisji Budżetowej o preliminarzach budżetowych Sejmu (część 2a) i Senatu (część 2b) na rok 1939/40, Sejm RP, kadencja V, druk 100, luty 1939.

• Wniosek posła W. Kamienieckiego i tow. w sprawie utworzenia Sejmowego Biura Prawniczego, Sejm Ustawodawczy RP, druk 176, [1919].

• Wniosek posła Jana Dąbskiego i tow. z klubu P.S.L. ”Piastowców” w sprawie utworzenia biblioteki Sejmowej, Sejm Ustawodawczy RP, [druk] 229, [marzec 1919].

Transcripts of the Sejm sessions

• “Sprawozdanie Stenograficzne z 4 Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 8 lutego 1947 r.” 1947.

• “Sprawozdanie Stenograficzne z 7 Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 21 lutego 1947 r.” 1947.

• ”Sprawozdanie Stenograficzne z 57 Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 9 marca 1949 r.” 1949.

• ”Sprawozdanie Stenograficzne z 96 Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 26 maja 1951 r.” 1951.

• ”Sprawozdanie Stenograficzne ze 106 Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 10 lipca 1952 r.” 1952.

• ”Sprawozdanie Stenograficzne z 1 Posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 listopada 1952 r.” 1952.

• ”Sprawozdanie Stenograficzne z Posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dn. 21, 22 i 23 lipca 1945 r.” 1945.

Literature

• Car S., Przegląd prac ustawodawczych Sejmu i Senatu Rzplitej Polskiej, “Palestra” 1925, no 4, pp. 758-759.

• Chajn L., Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984.

• Dąbrowska M., Dzienniki powojenne, vol. 1: 1945-1949, selection, introduction and footnotes by T. Drewnowski, Warszawa 1996.

• „Exposé sommaire des Travaux Législatifs de la Diète et du Sénat polonais”, 1925-1932, vol. 1-5.

• „Exposé sommaire des Travaux Législatifs”, 1934-1938, vol. 6-7.

• Głowacki T., Kołodziejski Henryk (1884-1953), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. 13: Klobassa Zręcki Stanisław − Kopernicki Franciszek, Wrocław 1968, pp. 358-360.

• Hass L., Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Warszawa 1996.

• Hass L., Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 1999.

• Kmita-Piorunowa A., Polna 40, “Poezja” 1981, no 1, pp. 100-104.

• Kramm J., “Zabytek archiwalny” o sobie. (Pamiętnik), “Bibliotekarz” 1966, no 3, pp. 82- 85.

• Kramm J., Henryk Kołodziejski jako bibliotekarz, “Przegląd Biblioteczny” 1955, no 2, pp. 157-162.

• Maślankiewicz P., Faustyn Czerwijowski (1873-1944), [in:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, Warszawa 1961, pp. 696-697.

• Mężyński A., Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945, Warszawa 2010.

• Nagórski Z., Ludzie mego czasu. Sylwetki, Paryż 1964.

• Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, ed. by H. Mościcki, W. Dzwonkowski, Warszawa 1928.

• Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej, selection, introduction and compilation by J. Kochanowski, Warszawa 1995.

• Rzepecki T., Rzepecki W., Sejm i Senat 1922-1927. Podręcznik dla wyborców zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań 1923.

• Singer B., Od Witosa do Sławka, Paryż 1962.

• Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.

• Szmitkowska A., Gmach Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2011, no 1, pp. 70-81.

• Szymanowska Z., Działalność Biblioteki Sejmowej w latach 1919-1939, “Rocznik Biblioteki Narodowej” 1981, vol. 16, pp. 241-250.

• Szymanowska Z., Kramm Janina (1882-1964), [in:] Polski słownik biograficzny. Vol. 15: Kozłowska Zofia − Kubacki Stanisław, Wrocław 1970, p. 132.

• Święcicki T., List do Redakcji „Zeszytów”, “Zeszyty Historyczne” 1963, no 4, pp. 173- 175.

• Święcicki T., „444” czyli „Czysta Ręka”, “Zeszyty Historyczne” 1963, no 4, pp. 167-173.

• Wasiak J., Zieleniewski Leon (9 X 1899 Odessa – 30 XII 1940 Warszawa), [in:] Słownik pracowników książki polskiej, ed. by I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972, p. 1020.

• Żyją w naszej pamięci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warsza¬wy, [forewords and content edition by J. Jagielska, T. Jedynak], Warszawa 2017.

Opublikowane
2020-04-19