Biblioteki szkolne gimnazjów lwowskich w okresie międzywojennym

Słowa kluczowe: edukacja, biblioteki, gimnazja, Lwów

Abstrakt

School libraries in Lviv gymnasiums were treated as an important element of scientific collections and had important didactic functions – as a source of knowledge and a tool for educational influence. Separate libraries for teachers and students existed. The latter were sometimes divided by language (e.g. German, Ukrainian library) or specificity of collections (e.g. library of school textbooks, notes for choral singing). In addition to books, schools also subscribed to numerous magazines for teachers and junior high school students, which were made available in the reading rooms of some libraries. The Lviv gymnasiums acquired an impressive collection of scientific, popular and literature books. The state of student readership was very good.

 

Bibliografia

Archiwalia

• Archiwum Wojewódzkie we Lwowie, fond 1262.

• Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Zespół Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, fond 179.

Publikacje

• Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1987.

• Bilewicz A., Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867–1914, Wrocław 1997.

• Czajecka B., «Z domu w szeroki świat». Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890–1914, Kraków 1990.

• Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich, Wien 1849.

• Falkowska H., Z dziejów polskich bibliotek szkolnych, Warszawa 1966.

• Kaczmarek I., Biblioteki szkolne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd działalności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2015, nr 1, s. 33–57.

• Kaczor I., Znaczące postacie łódzkiej filologii klasycznej (Jan Oko, Jerzy Schnayder, Marian Golias, Stefan Oświecimski), „Collectanea Philologica” 2003, t. 7, s. 97–101.

• Książki, czasopisma. Wykaz książek dopuszczonych do bibliotek szkolnych z r. j. n., Dz. Urz. KOSLw 1935, nr 12, s. 554–565.

• Księga pamiątkowa 50-lecia gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, Lwów 1928.

• Langer H., Księgozbiory uczniów i nauczycieli w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie międzywojennym, [w:] Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, prasy i bibliotek, red. A. Sitkowa, Katowice 2011, Studia Bibliologiczne, t. 19, s. 63–87.

• Nadraga M., Škìl’nì (gìmnazìjnì) biblioteki mìžvoȇnnogo L’vova. Organìzacìjnì zasadi formuvannâ ì kìl’kìcnij sklad fondìv, „Vìsnik L’vìvs’kogo Universitetu. Serìâ Knigoznavstvo, Bìblìotekoznavstvo ta Ìnformacìjnì Tehnoloìï” 2014 Vip. 9, s. 74-80.

• Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Okręgów Szkolnych w sprawie wykonania rozdziału 4 działu F ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska, Dz. Urz. MWRIOP 1924, nr 8, poz. 74.

• Okólnik No 8950/19 S II do Dyrekcji wszystkich państwowych szkół średnich w sprawie uporządkowania księgozbiorów, Dz. Urz. MWRIOP 1919, nr 9, poz. 28.

• Olczak-Kardas M., Biblioteki uczniowskie szkół powszechnych w Polsce w latach 1918– 1939, „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, t. 9, s. 181–194.

• Ósme sprawozdanie dyrekcji Wyższego I Realnego Gimnazjum im. A. Mickiewicza we Lwowie za rok szkolny 1917/1918, Lwów 1918.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum XII. im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie za rok szkolny 1928/1929, Lwów 1929.

• Sprawozdanie dyrekcji prywatnego żeńskiego gimnazjum z prawem publiczności Józefy S. Goldblatt-Kamerling we Lwowie za rok szkolny 1912/1913, Lwów 1913.

• Privatna dìvoča gìmnazìâ «Rìdnoï školi» Ukraïns’kogo pedagogìčnogo tovaristva ìmenì Ìllì ta Ìvannì Kokorudzìv u L’vovì, Drogobič 1997.

• Romantsow R., Polityka władz polskich wobec szkolnictwa żydowskiego we Lwowie w latach 1919–1939, Lublin 2015 (niepublikowana praca doktorska).

• Rozporządzenie ministra WRiOP z 14 I 1937 r. o ocenie i używaniu książek, czasopism i pomocy szkolnych dla szkół powszechnych, szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia nauczycieli, Dz. Urz. MWRiOP 1937, nr 1, poz. 4.

• Rozporządzenie z 28 XI 1923 r. w sprawie utworzenia Komisji do oceny książek do czytania dla młodzieży szkolnej, Dz. Urz. MWRIOP 1924, nr 21.

• Sanojca K., Czasopisma młodzieży szkolnej międzywojennego Lwowa, [w:] Kraków– Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki. T. 7, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 457- 462.

• Sanojca K., Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschod¬nich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013, Studia z Historii XX Wieku, t. 17.

• Sanojca K., Rola lwowskiego Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych w realizacji polityki oświatowej Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. T. 8, red. H. Kosętka, Kraków 2006, Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 455, s. 102–110.

• Spis książek poleconych do bibliotek szkolnych przez Komisję Oceny Książek do Czytania dla Młodzieży Szkolnej przy MWRiOP w latach 1923–1928, Warszawa 1929.

• Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, zestawił Z. Zagórowski, Warszawa – Lwów 1926, R. 2.

• Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum (X) im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie za rok szkolny 1921/1922, Lwów 1922.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum im. Króla Stefana Batorego za rok szkolny 1927/1928 z uwzględnieniem dziesięciolecia 1918–1928, Lwów 1928.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum realnego żeńskiego imieniem Królowej Jadwigi we Lwowie, za rok szkolny 1920/1921, Lwów 1921.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum V im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie za rok szkolny 1928/1929, Lwów 1929.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum VIII. im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie za rok szkolny 1926/1927, Lwów 1927.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum XII. im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie za rok szkolny 1930/1931, Lwów 1931.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum XII. im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie za rok szkolny 1931/1932, Lwów 1932.

• Sprawozdanie dyrekcji państwowego III. gimnazjum im. Króla Stefana Batorego we Lwo¬wie za rok szkolny 1929/1930, Lwów 1930.

• Sprawozdanie dyrekcji z organizacji pracy na rok szkolny 1935/1936, „Sprawozdawca. Pismo dla młodzieży Gimnazjum Męskiego ŻTSLiŚr. we Lwowie” 1935/1936, t. 7, z. 15, s. 6-14.

• Sprawozdanie Zakładów Naukowo-Wychowawczych Żeńskich im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie za rok szkolny 1926/1927, Lwów 1927.

• Sprawozdanie dyrekcji zakładu za czas od 20 sierpnia 1934 do 22 grudnia 1934, „Sprawozdawca. Pismo dla młodzieży Gimnazjum Męskiego ŻTSLiŚr. we Lwowie” 1934/1935, t. 6, z. 14, s. 3-11.

• Stinia M., Gimnazjum klasyczne czy realne? Dylematy średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867–1914, [w:] Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. M. Baczkowski, T. Kargol, Kraków 2017, s. 53–66.

• Szocki J., Biblioteki szkolne w II Rzeczypospolitej, „Chowanna” 1988, t. 32, z. 4, s. 447- 463.

• Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska, Dz. U. R. P. 1923, nr 116, poz. 924.

• Zakłady Naukowe Żeńskie z prawem publiczności im. Zofii Strzałkowskiej. Sprawozdanie za rok 1926/1927, Lwów 1927.

• Zvìdomlennâ pro žitti gimnazìï z ukraïis’koû movoû navčanniâ-fìlj u L’vovì v 1937-1938 škìl’nomu rocì, Lv’ìv 1938.

• Zvìt direkcìï akademìčnoï gimnazìï u L’vovì za škìl’nij rìk 1920-1921, L’vìv 1921.

Opublikowane
2020-04-19