Biblioteki w systemie powiatowej oświaty pozaszkolnej w okresie międzywojennym. Na przykładzie powiatu kaliskiego i tureckiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2020.190

Słowa kluczowe:

biblioteki oświatowe, biblioteki ruchome, oświata pozaszkolna, Kalisz (powiat), Turek (powiat)

Abstrakt

The topic of the paper are the contests of a document, titled ”Guidelines for arranging and conducting non-formal education” and activities based on it which were conducted in Kalisz and Turek district. The paper presents the works of education authorities which were led in the interwar period in a more or less spontaneous way and sets some rules of non-formal educational work, as one of the most important fragments of Polish education within this time period. Big emphasis was placed on the activities of libraries which were an essential element of supporting non-formal education. The author of the work describes the forms and methods of the library work for the non-formal education, showing the less known side of the library and educational activities, conducted by the newly-reborn Polish state.

 

Bibliografia

Źródła drukowane

• Biblioteki oświatowe. Spis na dzień 1 stycznia 1930 r. oraz tablice statystyczne, Warszawa-Lwów 1932.

• Podręczna encyklopedia pedagogiczna. Wraz z dodatkiem i dwoma indeksami. T. 2: N-Ż, oprac. F. Kierski, Lwów-Warszawa 1925.

• Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne, Dz. U. 1933, nr 61, poz. 459.

• Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 sierpnia 1933 r. o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych, Dz. Urz. MWRiOP 1933, nr 11, poz. 163.

• Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne, Dz. Urz. MWRiOP 1938, nr 2, poz. 26.

• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych, Dz. U. 1933, nr 50, poz. 389.

• Władze szkolne w latach 1917/18-1937/38. Zbiór ustaw, dekretów, rozporządzeń, okólników i zarządzeń, dotyczących ustroju i organizacji władz szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. T. Serafin, Warszawa 1938.

• Wytyczne organizowania i prowadzenia oświaty pozaszkolnej, Kalisz 1936.

• Wytyczne organizowania i prowadzenia oświaty pozaszkolnej, Włocławek 1936.

• Wytyczne organizowania i prowadzenia oświaty pozaszkolnej, Płock 1935.

Opracowania

• Andrysiak E., Drukarstwo kaliskie okresu międzywojennego w świetle bibliografii druków kaliskich, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2006, nr 9, s. 119-132.

• Gaca-Dąbrowska Z., Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych, Warszawa 2007, Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 93.

• Janiczek J., Bibliotekarstwo oświatowe w Polsce po dwudziestu latach niepodległości, „Bibliotekarz” 1939, nr 1-2, s. 1-7.

• Malinowska E., Organizacja pracy w wiejskiej bibliotece stałej i ruchomej, [w:] Książka w pracy oświatowej, [kom. red. W. Dąbrowska, Z. Kobyliński, J. Muszkowski], Warszawa 1935, s. 60-67.

• Muszkowski J., Biblioteki oświatowe w Polsce, [w:] Książka w pracy oświatowej, [kom. red. W. Dąbrowska, Z. Kobyliński, J. Muszkowski], Warszawa 1935, s. 26-47.

• Nowak J., Oświata dorosłych – cele, zadania, funkcje, uczestnicy [hasło], [w:] Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, pod red. K. Wojciechowskiego, przy współpracy C. Maziarza, J. Nowak, Wrocław 1986, s. 207-208.

• Rodziewiczowa Z., Badanie terenu i organizacja sieci bibliotecznej w powiecie, [w:] Książka w pracy oświatowej, [kom. red. W. Dąbrowska, Z. Kobyliński, J. Muszkowski], Warszawa 1935, s. 48-59.

• Stemler J., Instrukcje w sprawie prowadzenia oświaty pozaszkolnej przez koła i czytelnie Polskiej Macierzy Szkolnej. Wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 1925.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-19