Grabieże, rewindykacje i straty dziedzictwa piśmienniczego w Polsce i na świecie. Doświadczenia – wnioski – diagnozy

2021-03-18

W 2021 roku przypada 100. rocznica podpisania traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, powszechnie zwanego traktatem ryskim. Traktat ten oceniany jest jako jeden z ważniejszych dokumentów okresu międzywojennego dla Europy Środkowej i Wschodniej. Ustalił on m.in. wschodnią granicę Polski, wypłynął na charakter terytorialny, polityczny, etniczny i kulturowy odradzającej się Rzeczypospolitej, usankcjonował granice Białorusi i Ukrainy, a także poruszał – w niespotykanej dotąd skali w prawie międzynarodowym – kwestie restytucji i repatriacji polskich dóbr kultury zagrabionych na przestrzeni dwóch stuleci przez carską Rosję. Postanowienia zawarte w art. XI traktatu ryskiego są przykładem realizacji zasady odbudowy integralności narodowego dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym po I wojnie światowej. W oparciu o nie możliwe było przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji polskiego środowiska naukowego (przede wszystkim archiwistów, bibliotekarzy, historyków, historyków sztuki, muzealników) mającej na celu przywrócenie zagrabionych skarbów polskiej kultury. Mając na uwadze te doniosłe wydarzenie oraz fakt, iż starty dóbr kultury w zasobach bibliotek, muzeów i archiwów towarzyszą tym instytucjom od zarania dziejów, niezależnie od szerokości geograficznej,

W związku z powyższym  redakcja czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” zaprasza do publikacji na swoich łamach artykułów naukowych poświęconych problematyce: „Grabieże, rewindykacje i straty dziedzictwa piśmienniczego w Polsce i na świecie. Doświadczenia – wnioski – diagnozy”.

Bardzo serdecznie zapraszamy do autorskiego udziału w tym przedsięwzięciu przedstawicieli różnych dyscyplin, praktyków i teoretyków, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tytułowej tematyki, ujętej w następujących obszarach:

  1. Grabieże i straty w zakresie dóbr kultury – Europa – Azja – Ameryka Południowa – Ameryka Północna – Afryka
  2. Regulacje prawne zabezpieczające dziedzictwo kutrowe – teoria a praktyka
  3. Rewindykacje – doświadczenia – wnioski – diagnozy.

Oczekujemy na artykuły w języku angielskim przygotowane wedle zasad określonych pod adresem: http://bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/Zasady_przygotowania_tekstow

Artykuły prosimy nadsyłać do 30 maja 2021 r.

Na adres bookhistory@uw.edu.pl

Redaktor naczelny

Prof. uczelni dr hab. Jacek Puchalski

Email: bookhistory@uw.edu.pl