III międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo piśmiennicze”

2019-11-18

W 2021 roku przypada 100. rocznica podpisania traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, powszechnie zwanego traktatem ryskim. Traktat ten oceniany jest jako jeden z ważniejszych dokumentów okresu międzywojennego dla Europy Środkowej i Wschodniej. Ustalił on m.in. wschodnią granicę Polski, wypłynął na charakter terytorialny, polityczny, etniczny i kulturowy odradzającej się Rzeczypospolitej, usankcjonował granice Białorusi i Ukrainy, a także poruszał – w niespotykanej dotąd skali w prawie międzynarodowym – kwestie restytucji i repatriacji polskich dóbr kultury zagrabionych na przestrzeni dwóch stuleci przez carską Rosję. Postanowienia zawarte w art. XI traktatu ryskiego są przykładem realizacji zasady odbudowy integralności narodowego dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym po I wojnie światowej. W oparciu o nie możliwe było przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji polskiego środowiska naukowego (przede wszystkim archiwistów, bibliotekarzy, historyków, historyków sztuki, muzealników) mającej na celu przywrócenie zagrabionych skarbów polskiej kultury. Mając na uwadze to doniosłe wydarzenie oraz fakt, że straty dóbr kultury w zasobach bibliotek, muzeów i archiwów towarzyszą tym instytucjom od zarania dziejów, niezależnie od położenia geograficznego, Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW organizuje w Warszawie w dniach 17­–18 marca 2021 r. III interdyscyplinarną międzynarodową konferencję na temat „Dziedzictwa piśmienniczego”, tym razem pt. „Straty i rewindykacje dziedzictwa piśmienniczego w Polsce i na świecie. Doświadczenia – wnioski – diagnozy”. Zależy nam na stworzeniu możliwości wielokierunkowej debaty. Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, praktyków i teoretyków, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tytułowej tematyki.

Problematyka paneli tematycznych:

  1. Grabieże i straty w zakresie dóbr kultury w Polsce i na świecie
  2. Regulacje prawne zabezpieczające dziedzictwo kulturowe – teoria a praktyka
  3. Rewindykacje – doświadczenia – wnioski – diagnozy

Rada Naukowa konferencji:

Przewodniczący:
dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski)
prof. UW dr hab. Anna Kamler (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Agnieszka Helman-Ważny (Uniwersytet Warszawski)